Szukaj

Medycyna pracy - najważniejsze informacje dla pracodawcy

Zdjęcie: Medycyna pracy - najważniejsze informacje dla pracodawcy

Badania medycyny pracy - cel i rodzaje

Badania lekarskie pracownika mają na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia danej osoby dopuszcza wykonywanie przez nią pracy na obejmowanym stanowisku. Obowiązek skierowania pracownika na badania spoczywa na pracodawcy, który pokrywa jego koszt. Badanie odbywa się w placówce medycznej, z którą dana firma ma podpisaną umowę.

Wyróżniamy 3 typy badań medycyny pracy:

  • Badania wstępne pracownika

Badania obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy zaczynają pracę na danym stanowisku (wyjątkiem są osoby, które podejmują ponowne zatrudnienie w tej samej firmie i stanowisku lub pracowały wcześniej na analogicznym stanowisku w innej firmie, a od ustania stosunku pracy upłynęło 30 lub mniej dni). 

Pomyślny przebieg badań potwierdzany jest wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy na określony w orzeczeniu czas (z reguły 1, 3 lub 5 lat). Jeśli któreś z badań wykaże przeciwwskazania do pracy, orzeczenie nie może zostać wydane, a jego brak skutkuje niemożnością zatrudnienia pracownika.

  • Badania okresowe pracownika

Badania wykonywane przed upływem czasu ważności orzeczenia o zdolności do pracy, służące weryfikacji aktualnego stanu zdrowia pracownika i potwierdzeniu braku przeciwwskazań do wykonywania przez niego obowiązków.

  • Badania kontrolne pracownika

Badania przeprowadzane u pracowników, którzy wykazują niezdolność do pracy na danym stanowisku w okresie dłuższym, niż 30 dni, ze względu na stan zdrowia. Badania te służą ponownej weryfikacji zdolności do pracy. Jeśli badania okresowe lub kontrolne wykażą przeciwwskazania do wykonywania obowiązków przynależnych do danego stanowiska, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy. 

Skierowanie na badania medycyny pracy

Pierwsze skierowanie na badania wstępne wystawione przez pracodawcę powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj badania
  • stanowisko pracy obejmowane przez pracownika
  • opis warunków pracy z uwzględnieniem ewentualnych czynników szkodliwych, niebezpiecznych i/lub uciążliwych

Pracodawca ma obowiązek wystawienia 3 egzemplarzy skierowania - dla pracownika i lekarza oraz do dokumentacji firmy. Skierowanie należy wystawić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by pracownik miał dość czasu na umówienie terminu wizyty w przychodni i dostarczenie orzeczenia o zdolności do pracy.

Obowiązek weryfikacji posiadania aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy przez pracowników spoczywa na pracodawcy. Dopuszczenie do pracy pracownika bez orzeczenia jest naruszeniem przepisów BHP oraz prawa pracy i podlega karze finansowej w wysokości 1000-30000 zł.

Poradnia medycyny pracy w Medikool

Serdecznie zapraszamy pracodawców do współpracy z Medikool: nasze poradnie medycyny pracy w Skoczowie i Wiśle świadczą pełen zakres badań pracowników, w tym badania wysokościowe, sanitarno-epidemiologiczne, kierowców i strażaków.